Посадова інструкція учителя фізичної культури
І. Загальні положення
  1.1. Дана посадова Інструкція розроблена на підставі тарифно- кваліфікаційної характеристики вчителя фізичної культури, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.1995 р., №4бУі268 за погодженням з Міністерством праці та Міністерством юстиції України.
  1.2. Учитель фізичної культури призначається і звільняється з посади директором школи.
  1.3. Учитель фізичної культури повинен мати вищу освіту або середню спеціальну освіту без вимог до стажу педагогічної роботи.
  1.4. У своїй діяльності вчитель фізичної культури керується Конституцією України і законами України, указами Президента України, рішеннями кабінету Міністрів України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, Статутом школи (правилами внутрішнього розпорядку, наказами і розпорядженнями директора школи, посадовою інструкцією), трудовою угодою (контрактом).
  Дотримується у роботі Конвенції про права дитини.
II. Завдання та обов'язки
  Основними завданнями та обов'язками діяльності вчителя фізичної культури є:
  2.1. Проводити на високому методичному і науковому рівні навчання учнів у відповідності з програмами та методиками фізичної культури, використовуючи при цьому найефективніші прийоми і засоби навчання.
  2.2. Визначати завдання і зміст занять з урахуванням віку, підготовленості, індивідуальних, психофізичних особливостей учнів.
  2.3. Надавати допомогу учням, учителям в оволодінні навичками і технікою виконання вправ.
  2.4. Забезпечувати повну безпеку учнів, виконання вимог техніки безпеки під час проведення уроків та фізкультурно-оздоровчих заходів.
  2.5. Разом з медичними працівниками контролювати стан здоров'я дітей і регулювати їх фізичне навантаження.
  2.6. Проводити консультації для батьків, вихователів груп продовженого дня методикою фізичного виховання дітей і профілактики нещасних випадків.
  2.7. Чергувати в школі у відповідності з графіком чергувань на перервах між заняттями, а також за 20 хв до початку і протягом 20 хв після закінчення занять.
  2.8. Проводити позакласну роботу з учнями.
  2.9. Вести облік успішності і відвідування уроків.
  2.10. Дбайливо ставитися до збереження навчально-матеріальної бази фізичного виховання, обладнання та інвентаря, прийнятого на відповідальне збереження згідно з відповідними документами.
  2.11. Брати участь у роботі методоб'єднання та внутрішкільних змаганнях.
  2.12. Проходити періодичні медичні обстеження.
  2.13. Дотримуватись етичних норм поведінки в школі, побуті, громадських місцях, які відповідають суспільному статусу педагога.
  2.14. Розміщувати та встановлювати спортивне обладнання у відповідності з правилами і вимогами техніки безпеки і виробничої санітарії.
  2.15. Складати і переглядати один раз на три роки інструкції з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежної безпеки і здійснювати нагляд за їх дотриманням.
  2.16. Систематично проводити вступний, первинний, позаплановий та цільовий інструктажі з учнями з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в класному журналі та "Журналі реєстрації інструктажів з охорони праці для учнів".
  2.17. Проводить ретельну перевірку та своєчасне розслідування і облік нещасних випадків.
  2.18. Допускати у визначеному порядку на заняття представників дирекції школи.
  2.19. Заміняти на уроках тимчасово відсутніх учителів згідно з розпорядженням заступника директора з навчально-виховної роботи.
  2.20. Брати участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться дирекцією школи.
III. Права
  Учитель фізичної культури має право:
  3.1. Брати участь в управлінні школою в порядку, пердбаченому Статутом школи.
  3.2. Захищати професійну честь та гідність.
  3.3. Знайомитись зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його діяльності і давати свої пояснення.
  3.4. Захищати свої інтереси самостійно або через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.
  3.5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом
  3.6. На вільний вибір форм, методів, засобів навчання, методи оцінки знань учнів.
  3.7. На підвищення кваліфікації і перепідготовку.
  3.8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.
  3.9. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягувати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадку і в порядку, визначених Статутом і Правилами про нагородження учнів та стягнення.
IV. Відповідальність
  4.1. У встановленому законодавством України порядку вчитель фізичної культури несе відповідальність за:
- життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;
- реалізацію не в повному об'ємі навчальних програм у відповідності з навчальним планом і розкладом навчального процесу;
- порушення прав і свобод учня.
  4.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших нормативних актів, посадових обов'язків встановлених даною інструкцією, вчитель фізичної культури несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
  4.3. За застосування, в тому числі одноразове, як методу виховання фізичного чи психічного насильства над особою учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України "Про освіту". Звільнення за такий вчинок не є заходом дисциплінарного покарання.
  4.4. За нанесені школі та учасникам навчально-виховного процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків учитель фізичної культури несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і цивільним законодавством.
V. Повинен знати
  Учитель фізичної культури повинен знати:
  5.1. Закон України про освіту, інші законодавчі та нормативно- правові акти та документи з питань навчання та виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови України. Нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально- виховного процесу.
  5.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку школи.
  5.3. Правила безпечної експлуатації спортобладнання, протипожежної безпеки, енектробезпеки, надання першої медичної допомоги при нещасних випадках.
  5.4. Правила виробничої санітарії та гігієни праці.
  5.5. Правила користування засобами пожежогасіння та індивідуального захисту.
  5.6. Шлях евакуації учнів на випадок екстремальних ситуацій.
  5.7. Особливості змісту навчальних програм з фізичної культури.
  5.8. Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів.
  5.9. Вимоги до ведення шкільної документації.
  5.10. Основні теорії методів навчання, їх класифікацію.
  5.11. Зміст і засоби оптимізації процесу навчання.
  5.12. Психологічні основи диференційованого навчання.
  5.13. Сутність уроку як основної форми процесу навчання і виховання.
  5.14. Підходи до вибору форм, засобів і методів навчання з урахуванням конкретних умов.
  5.15. Основи формування системності знань учнів.
  5.16. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання школярів.
  5.17. Педагогічні основи учнівського самоврядування в школі.
  5.18. Методику підготовки, проведення й аналізу виховних заходів та роботи з батьками.
  5.19. Сучасні методики навчання фізичної культури.
  5.20. Основну і додаткову літературу з фізичної культури, програму з фізичної культури.
  5.21. Форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, узагальнення педагогічного досвіду.
VI. Кваліфікаційні вимоги
  6.1. Учитель фізичної культури повинен мати відповідну фахову освіту.
  6.2. Проводить вступний, первинний, цільовий та позаплановий інструктажі з учнями з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час занять з обов'язковою реєстрацією у "Журналі реєстрації інструктажів з охорони праці для учнів" та в класному журналі.
  6.3. Володіти сучасними формами, методами організації навчально- виховного процесу, забезпечувати результативність та якість своєї праці.
  6.4. Учитель фізичної культури повинен уважно оглянути місце проведення занять, переконатися в справності спротобладнання, надійності установлення і закріплення, відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, що ставляться до місця проведення занять.
  6.5. Під час занять учитель фізичної культури повинен навчити учнів безпечних прийомів виконання фізичних вправ і стежити за дотриманням учнями заходів безпеки, при цьому суворо дотримуватись принципів доступності й послідовності навчання, в необхідних випадках забезпечувати страхування.
  6.6. За результатами медичних оглядів знати фізичну підготовленість й функціональні можливості кожного учня, якщо в учня з'являються ознаки втоми або якщо він скаржиться на слабкість чи погане самопочуття, негайно відіслати його до лікаря.
  6.7. Раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення кваліфікації з предмета і раз на три роки - з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією.
  6.8. Розробляє і періодично переглядає один раз на три роки інструкції з охорони праці і подає їх на затвердження директору.
  6.9. Постійно підвищує педагогічну майстерність і фаховий рівень.
VII. Взаємовідносини
  Учитель фізичної культури:
  7.1. Працює в режимі тижневого навантаження, розкладу уроків, графіка позакласної роботи, затверджених директором школи на початку навчального року.
  7.2. Уроки проводить згідно з розкладом уроків, заміняє у встановленому порядку тимчасово відсутніх вчителів тієї ж спеціальності на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією (в залежності від тривалості заміни).
  7.3. Дотримується правил внутрішнього розпорядку, вимог щодо організації робочого часу і його використання в навчальному закладі.
  7.4. Планує заходи з фізичної культури на навчальний рік, навчальний семестр. План заходів затверджує директор школи.
  7.5. Одержує від дирекції школи матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.
  7.6. Систиматично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з дирекцією школи та педагогічними працівниками.
  7.7. У період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається дирекцією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навантаження до початку канікул.

  З посадовою інструкцією ознайомлений(а) _________________________________________
(підпис)     (прізвище, ініціали)

Закачати посадову інструкцію учителя фізичної культури

Повернутись на початок сторінки