Посадова інструкція учителя захисту Вітчизни
І. Загальні положення
  1.1. Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно- кваліфікаційної характеристики вчителя захисту Вітчизни, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.1995 р., № 463/1268 за погодженням з Міністерством праці та Міністерством юстиції України. При складанні інструкції враховані "Примірні рекомендації про організацію служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства освіти України", затверджені наказом Міністерства освіти від 27.02.1995 р., N9 92.
  1.2. Учитель захисту Вітчизни призначається і звільняється з посади директором школи.
  1.3. Учитель захисту Вітчизни повинен мати вищу професійну або спеціальну підготовку, а також військову освіту без вимог до стажу роботи.
  1.4. У своїй діяльності учитель захисту Вітчизни керується Конституцією і законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання, оборони, ЦО і забезпечення функціонування закладу при надзвичайних ситуаціях, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною посадовою Інструкцією), трудовим договором (контрактом).
  Учитель захисту Вітчизни дотримується Конвенції про права дитини.
II. Завдання та обов'язки
  Основними завданнями діяльності вчителя захисту Вітчизни є:
  2.1. Викладання захисту Вітчизни.
  2.2. Організація у відповідності з законодавством захисту Вітчизни учнів і обліку військовозобов'язаних.
  2.3. Організація і проведення в школі занять з ЦО.
  2.4. Підготовка школи до функціонування в умовах стихійного лиха.
  Учитель захисту Вітчизни виконує такі обов'язки:
  2.5. Перевіряє перед початком стрільби знання учнями-стрільцями правил безпечного ведення стрільби та слідкує за виконанням встановлених правил і дотримання вимог при проведенні стрільби.
  2.6. Негайно припиняє стрільбу при порушенні правил стрільби і вимог безпеки, про що доповідає директору школи або його заступнику.
  2.7. Перед початком стрільби ознайомлює під розписку учнів з правилами і вимогами техніки безпеки при проведенні занять із стрільби.
  2.8. По закінченні часу відведеного розкладом (графіком) на стрільбу звільняє тир і приводить його в порядок (прибирає килим, підстилки, мішечки, збирає гільзи, коробки).
  2.9. Здає тир і розписується про здачу в журналі обліку стрільби.
  2.10. Бере участь у плануванні і проведенні заходів з охорони праці, життя і здоров'я учнів і працівників школи, в роботі педагогічної ради і нарад при директорові.
  2.11. Взаємодіє з відповідними закладами і організаціями з питань допоризовної підготовки, ЦО.
  2.12. Спільно з працівниками охорони здоров'я організовує проведення медичного обстеження юнаків допризовного і призовного віку для приписки їх до військкоматів.
  2.13. Надає військкоматам допомогу в відборі кандидатів для вступу до військових навчальних закладів.
  2.14. Приймає участь в розробці плану ЦО школи.
  2.15. Допомагає у проведенні командно-штабних, тактико-спеціальних навчань з ЦО.
  2.16. Бере участь у забезпеченні функціонування школи при виникненні надзвичайних ситуацій.
  2.17. Проводить практичні заняття і тренування учнів та працівників школи з навчання їх правильним діям у надзвичайних ситуаціях.
  2.18. Забезпечує створення і вдосконалення навчально-матеріальної бази, дотримання учнями правил безпеки при проведенні занять з допризовної підготовки.
  2.19. Проходить періодичні медичні обстеження.
  2.20. Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, громадських місцях, які відповідають суспільному статусу педагога.
III. Права
  Учитель захисту Вітчизни має право:
  3.1. Брати участь в управлінні школою у порядку, визначеному Статутом школи.
  3.2. На захист професійної честі і гідності.
  3.3. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його діяльності, і давати свої пояснення.
  3.4. Захищати свої інтереси самостійно або через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.
  3.5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.
  3.6. Вільно вибирати і використовувати методики навчання й виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники, методи оцінки знань учнів.
  3.7. Підвищувати у встановленому порядку свою кваліфікацію.
  3.8. Атестуватися добровільно на відповідну кваліфікаційну категорію.
  3.9. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадку і в порядку, визначеному відповідними правилами.
IV. Відповідальність
  4.1. У встановленому законодавством України порядку учитель захисту Вітчизни несе відповідальність за:
— нереалізацію в повному обсязі освітніх програм у відповідності з навчальним планом і графіком навчального процесу;
— життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;
— порушення прав і свобод учнів;
— виконання постанов, наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки України, профспілкових органів з питань охорони праці, Положення про допризовну підготовку;
— включення питань з охорони праці і техніки безпеки у практичні і тренувальні заняття;
— створення необхідних умов, що забезпечують чітку організацію стрільби, зразкового дотримання правил, вимог техніки безпеки і високу дисциплінованість усіх учнів;
— безпечне транспортування зброї, боєприпасів;
— безпечний стан робочого місця при стрільбі (в тирі);
— безпечне зберігання, видачу та облік зброї, боєприпасів.
  4.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, учитель допризовної підготовки несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
  4.3. За використання, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також здійснення іншого аморального вчинку вчитель допризовної підготовки може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і законом України "Про освіту". Звільнення за подібний вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.
  4.4. За спричинення школі чи учасникам освітнього процесу збитків у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків учитель допризовної підготовки несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і(чи) цивільним законодавством.
  4.5. Учитель захисту Вітчизни повинен заборонити:
— проведення стрільби із несправної зброї;
— заряджати зброю на вогневому рубежі без команд "Заряджай!", "Вогонь!";
— брати зброю без дозволу керівника;
— залишати на вогневому рубежі зброю із закритим затвором або зведеними курком як заряджену, так і не заряджену;
— направляти зброю на людей, в сторону, навіть якщо вона не заряджена;
— залишати, де б то не було, зброю чи передавати її іншим особам.
V. Повинен знати
  Учитель захисту Вітчизни повинен знати:
  5.1. Нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.
  5.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
  5.3. Правила безпечної експлуатації навчальної зброї, правила пожежної та електробезпеки, надання першої медичної допомоги.
  5.4. Правила виробничої санітарії та гігієни праці.
  5.5. Правила користування засобами пожежогасіння та індивідуального захисту.
  5.6. Шляхи евакуації.
  5.7. Норми оцінювання знань, умінь, навичок; вимоги до ведення шкільної документації.
  5.8. Зміст програми захисту Вітчизни, підручників, учнівських посібників.
  5.9. Сучасні методи навчання свого предмета.
  5.10. Форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, узагальнення педагогічного досвіду.
  5.11. Здійснювати короткочасне і довготривале прогнозування результатів навчання.
  5.12. Контролювати якість знань, умінь і навичок учнів.
  5.13. Аналізувати і оцінювати одержану інформацію для вдосконалення процесу навчання.
  5.14. Аналізувати уроки з точки зору реалізації принципів навчання і виховання.
VI. Кваліфікаційні вимоги
  6.1. Учитель захисту Вітчизни проводить вступний, первинний, цільовий та позаплановий інструктажі учнів з охорони праці під час занять з обов'язковою реєстрацією у відповідних журналах.
  6.2. Один раз на три роки проходить навчання на курсах підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією і один раз на 5 років на курсах підвищення кваліфікації з предмета.
  6.3. Розробляє і періодично переглядає інструкції з охорони праці і подає їх на затвердження директору.
  6.4. Володіє сучасними формами, методами організації навчально- виховного процесу. Проявляє ґрунтовну професійну компетентність. Забезпечує результативність своєї праці.
VII. Взаємовідносини
  Учитель захисту Вітчизни:
  7.1. Працює згідно з тарифікаційним навантаженням, розкладом уроків, графіком позакласної роботи, затвердженими директором школи.
  7.2. Планує заходи з захисту Вітчизни та військово-патріотичного виховання. План заходів затверджує з директором школи.
  7.3. Подає директору школи письмовий звіт про виконану роботу за кожний семестр.
  7.4. Одержує від директора школи інформацію нормативно-правового та організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.
  7.5. Виконує накази директора з питань захисту Вітчизни та військово-патріотичного виховання.
  7.6. Систематично здійснює обмін інформацією з питань, які входять до його компетенції, з дирекцією та працівниками школи.

  З посадовою інструкцією ознайомлений(а) _________________________________________
(підпис)     (прізвище, ініціали)

Закачати посадову інструкцію учителя захисту Вітчизни

Повернутись на початок сторінки