Посадова інструкція учителя трудового навчання, завідуючого кабінетом (робочої кімнати)
І. Загальні положення
  1.1 Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно- кваліфікаційної характеристики вчителя, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.1995 р., № 463/1268 за погодженням з Міністерством праці та Міністерством юстиції України. В інструкції враховані рекомендації з організації охорони праці в навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України.
  1.2. Учитель трудового навчання (завідуючий робочою кімнатою) призначається і звільняється з посади директором школи.
  1.3. Учитель трудового навчання (завідуючий робочою кімнатою) повинен мати відповідну середньо-спеціальну чи вищу освіту.
  1.4. Учитель трудового навчання (завідуючий робочою кімнатою) підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з навчально-виховної роботи.
  1.5. У своїй роботі вчитель трудового навчання (завідуючий робочою кімнатою) керується Конституцією і Законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною Інструкцією, трудовим договором (контрактом).
  Учитель трудового навчання (завідуючий робочою кімнатою) дотримується Конвенції про права дитини.
II. Завдання та обов'язки
  2.1.Основними напрямками діяльності є:
— навчання учнів предмета з врахуванням вікових особливостей школярів;
— формування в учнів загальної культури, свідомого вибору професії та готовності до функціонування в ринкових умовах;
— забезпечення режиму дотримання норм і правил техніки безпеки у навчальному закладі і у майстерні зокрема.
  2.2. Учитель трудового навчання (завідуючий робочою кімнатою) виконує такі посадові обов'язки:
— планує, здійснює навчання, виховання, розвиток учнів із врахуванням специфіки предмета, проводить уроки та інші навчальні заняття в класах згідно з розподілом навчального навантаження;
— реалізує програми з предмета у відповідності з навчальним планом, поурочним планом і розкладом занять;
— забезпечує умови для засвоєння учнями навчальних програм з предмета згідно з вимогами Державного освітнього стандарту;
— веде в установленому порядку шкільну документацію;
— постійно працює над підвищенням педагогічної майстерності і фахового рівня з предмета;
— вимагає від учнів дотримання навчальної дисципліни, Статуту школи;
— розробляє і періодично переглядає (1 раз на три роки) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження директору;
— виконує розпорядження і накази Міністерства освіти і науки України і органів профспілок з питань охорони праці;
— включає питання електробезпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці у плани практичних занять;
— створює робочі місця, які відповідають усім вимогам охорони праці та виробничої санітарії; контролює дотримання здорових і безпечних умов проведення виробничої практики учнями;
— не допускає проведення навчальних занять або робіт учасників навчально-виховного процесу без спецодягу та інших засобів індивідуального захисту;
— вимагає у встановленому порядку забезпечення спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту;
— проводить практичні заняття та інші роботи тільки при наявності захисного заземлення, блокуючих пристроїв й інших умов, що вимагають правила і норми з електробезпеки, охорони праці, виробничої санітарії;
— проводить профілактичну рсіботу щодо запобігання травматизму серед учнів під час навчально-виховного процесу;
— бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку;
— підтримує постійний зв'язок з батьками учнів (особами, які їх заміняють);
— проводить інструктаж учнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в класному журналі та "Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів";
— -допускає у визначеному порядку на заняття представників адміністрації школи з метою контролю оцінки своєї діяльності;
— заміняє на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно з розпорядженням заступника директора школи з навчально-виховної роботи;
— бере участь в роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться адміністрацією школи; розробляє заходи з охорони праці для включення їх в Угоду;
— чергує по школі у відповідності з графіком чергувань на перервах між заняттями, а також за 20 хв до початку і протягом 20 хв після закінчення занять;
— проходить періодичне медичне обстеження;
— дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, в громадських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя;
— організовує поповнення майстерні обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймає матеріальні цінності (крім меблів) під відповідальність на збереження на підставі відповідних документів, забезпечує зберігання підзвітного майна, бере участь в інвентарізаціі та списуванні майна майстерні, яке не придатне до використання.
III. Права
  Учитель трудового навчання (завідуючий робочою кімнатою) має право:
  3.1. Брати участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Статутом школи.
  3.2. На захист професійної честі та гідності.
  3.3. Знайомитись зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати відповідні пояснення.
  3.4. Вільно обирати і використовувати методики навчання і виховання, навчальні посібники, матеріали, підручники.
  3.5. Підвищувати свою кваліфікацію.
  3.6. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію, одержувати її у випадку успішного проходження атестації.
IV. Відповідальність
  4.1 .У визначеному законодавством України порядку вчитель трудового навчання (завідуючий робочою кімнатою) несе відповідальність за:
— реалізацію не в повному обсязі навчальних програм з трудового навчання у відповідності із навчальним планом і розкладом навчального процесу;
— життя і здорс*в'я учнів під час навчально-виховного процесу;
— порушення прав і свобод учнів.
— безпечний стан робочих місць, електрообладнання, верстатів, стендів, приладів, інструментів, належний стан приміщення;
— безпечне зберігання і транспортування обладнання і матеріалів, а також безпечне застосування знешкоджуючих і знищення легкозаймистих матеріалів;
— розміщення верстатів, установок і стендів у відповідності з правилами і нормами з охорони праці;
— введення в експлуатацію нових, а також реконструйованих майстерень з дозволу приймальної комісії;
— систематичне проведення інструктажів для учнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності і відповідне їх оформлення в «Журналі реєстрації інструктажів з охорони праці для учнів» та класних журналах;
— щорічну розробку заходів з охорони праці та їх виконання;
— своєчасне розслідування та облік нещасних випадків, пов'язаних з роботою учнів у майстерні, вжиття заходів по усуненню причин, що призвели до травми;
— перевірку знань і дотримання учнями правил техніки безпеки і питань охорони праці;
— перевірку перед початком роботи готовності стендів, верстатів, машин, механізмів та інструментів;
— проведення у встановлені терміни оперативного контролю за станом робочих місць та обладнання у майстерні.
  4.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту чи Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, вчитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
  4.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку, вчитель може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України «Про освіту». Звільнення за цей вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.
  4.4. За завдані школі чи учасникам навчально-виховного процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків учитель несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визначених трудовим чи цивільним законодавством .
V. Повинен знати:

— матеріал предмета в обсязі відповідної вищої освіти;
— методику викладання предмета, дисципліни психолого-педагогіч- ного профілю;
— принципи, організацію, нормативне забезпечення шкільної освіти, зокрема стосовно предмета;
— форми, методи, засоби навчально-виховного процесу, вимоги до його матеріально-технічного оснащення;
— основні напрямки і перспективи розвитку освіти;
— Закон України про освіту, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання та виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови України;
— нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;
— правила безпечної експлуатації електрообладнання, правила пожежної і електробезпеки, надання першої медичної допомоги, правила виробничої санітарії та гігієни праці, правила користування засобами пожежогасіння та індивідуального захисту, шляхи евакуації;
— правила внутрішнього трудового розпорядку.
VI. Кваліфікаційні вимоги
  Учитель трудового навчання (завідуючий робочою кімнатою):
  6.1. Повинен мати відповідну середньо-спеціальну чи вищу освіту.
  6.2. Проявляє ґрунтовну професійну компетентність.
  6.3. Володіє сучасними формами, методами організації навчально- виховного процесу.
  6.4. Повинен мати третю групу допуску з електробезпеки до 1000 В.
  6.5. Повинен раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення кваліфікації з предмета, раз на три роки - з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією.
VII. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)
  Учитель трудового навчання (завідуючий робочою кімнатою):
  7.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження у відповідності з розкладом навчальних занять, бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.
  7.2. У період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається адміністрацією школи до методичної, педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує навчальне навантаження до початку канікул. Графік роботи вчителя праці, завідуючого робочою кімнатою на час канікул затверджується директором школи.
  7.3. Заміняє у встановленому порядку тимчасово відсутніх учителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією.
  7.4. Заміняється на період тимчасової відсутності вчителями тієї ж спеціальності.
  7.5. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-право- вого і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.
  7.6. Бере участь у роботі шкільного та міського методичного об'єднання вчителів технічної та обслуговуючої праці.
  7.7. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.

  З посадовою інструкцією ознайомлений(а) _________________________________________
(підпис)     (прізвище, ініціали)

Закачати посадову інструкцію учителя трудового навчання, завідуючого кабінетом (робочої кімнати)

Повернутись на початок сторінки