Посадова інструкція завідуючого кабінетом інформатики
І. Загальні положення
  1.1. Дана посадова Інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя інформатики, завідуючого кабінетом. При її складанні враховані рекомендації з організації охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України.
  1.2. Учитель інформатики і завідуючий кабінетом інформатики призначаються і звільняються з посади директором школи.
  1.3. У своїй діяльності вчитель інформатики і завідуючий кабінетом інформатики керуються Конституцією України і законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, Статутом школи (правилами внутрішнього розпорядку, наказами і розпорядженнями директора школи, посадовою інструкцією), трудовою угодою (контрактом).
  1.4. Учитель інформатики повинен мати вищу освіту.
  Учитель інформатики повинен дотримуватись Конвенції про права дитини.
II. Завдання та обов'язки
  Завідуючий кабінетом інформатики і вчитель інформатики:
  2.1. Організовує поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймає матеріальні цінності (крім меблів) під відповідальність на збереження, забезпечує зберігання підзвітного майна, бере участь в інвентаризації та списуванні майна кабінету.
  2.2. Планує, здійснює навчання, виховання й розвиток учнів як особистостей.
  2.3. Забезпечує умови для засвоєння ними навчальних програм з інформатики на рівні обов'язкових державних вимог.
  2.4. Проводить індивідуальну, позакласну роботу з інформатики.
  2.5. Вимагає від учнів дотримання навчальної дисципліни, Статуту школи.
  2.6. Контролює забезпечення здорових і безпечних умов навчання та праці на заняттях.
  2.7. Розміщує комп'ютерну техніку, стенди в кабінеті у відповідності з правилами і нормами охорони праці і виробничої санітарії.
  2.8. Систематично проводить інструктажі з учнями з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в класному журналі та "Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів".
  2.9. Щорічно розробляє заходи з охорони праці для включення їх в Угоду з охорони праці.
  2.10. Перевіряє знання і виконання учнями правил та інструкцій з охорони праці. Розробляє і переглядає один раз на три роки інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження директору.
  2.11. Проводить ретельну перевірку підготовки машин та своєчасне розслідування і облік нещасних випадків, пов'язаних з роботою учнів у кабінетах, вживає заходи щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.
  2.12. Допускає у визначеному порядку на заняття представників дирекції школи.
  2.13. Заміняє на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно з розпорядженням заступника директора з навчально-виховної роботи.
  2.14. Бере участь в роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться дирекцією школи.
  2.15. Чергує в школі у відповідності з графіком чергувань на перервах між уроками, а також за 20 хв до початку і протягом 20 хв після закінчення занять.
  2.16. Проходить періодичне медичне обстеження.
  2.17. Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, в громадських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.
III. Права
  Учитель інформатики і завідуючий кабінетом інформатики мають право на:
  3.1. Управління школою в порядку, пердбаченому Статутом школи.
  3.2. Вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи.
  3.3. Проведення уроків у кабінетах інформатики.
  3.4. Захист професійної честі та гідності.
  3.5. Підвищення кваліфікації і перепідготовку.
  3.6. Індивідуальну педагогічну діяльність.
  3.7. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.
IV. Відповідальність
  Учитель інформатики (завідуючий навчальним кабінетом інформатики):
  4.1. Несе відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів на уроках інформатики, реалізацію не в повному обсязі навчальних програм у відповідності з навчальним планом і розкладом навчального процесу, порушення прав і свобод учня.
  4.2. Несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, належний санітарний стан приміщення.
  4.3. Відповідальність за проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, а також записів в класному журналі та "Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів".
  4.4. За застосування як методу виховання фізичного чи психічного насильства над особою учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України "Про освіту". Звільнення за такий вчинок не є заходом дисциплінарного покарання.
  4.5. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних норм при організації навчально-виховного процесу, за не виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи, посадових обов'язків учитель інформатики несе дисциплінарну і матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і цівільним законодавством.
V. Повинен знати
  5.1. Для вирішення педагогічних, науково-методичних знань учитель інформатики (завідуючий кабінетом інформатики) повинен мати знання в обсязі відповідної вищої освіти.
  Повинен знати:
  5.2. Основні напрямки і перспективи розвитку освіти, Закон України про освіту, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання та виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови України, нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.
  5.3. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки та електробезпеки.
  5.4. Способи надання першої медичної допомоги при нещасних вицадках.
  5.5. Способи підключення приладів до електричного струму та відключення електричного струму в кабінеті у разі необхідності.
  5.6. План евакуації учнів з кабінету в разі виникнення пожежі, правила користування засобами пожежогасіння та правила внутрішнього трудового розпорядку.
  5.7. Особливості змісту навчальних програм з інформатики.
  5.8. Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів.
  5.9. Вимоги до ведення навчальної документації школи.
  5.10. Основні теорії методів навчання, їх класифікацію.
  5.11. Зміст і засоби оптимізації процесу навчання.
  5.12. Психологічні основи диференційованого навчання.
  5.13. Сутність уроку як основної форми процесу навчання і виховання.
  5.14. Підходи до вибору форм, засобів і методів навчання з урахуванням конкретних умов.
  5.15. Основи формування системності знань школярів.
  5.16. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання школярів.
  5.17. Педагогічні основи учнівського самоврядування в школі.
  5.18. Методику підготовки, проведення й аналізу виховних заходів та роботи з батьками.
  5.19. Сучасні методики навчання інформатики.
  5.20. Основну і додаткову літературу, першоджерела з інформатики.
  5.21. Форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, узагальнення педагогічного досвіду.
VI. Кваліфікаційні вимоги
  Учитель інформатики і завідуючий кабінетом інформатики повинен мати відповідну вищу освіту:
  6.1. Володіти сучасними формами, методами організації навчально- виховного процесу. Проявляти ґрунтовну професійну компетентність.
  6.2. Забезпечувати свідому дисципліну школярів на уроках, під час проведення практичних робіт.
  6.3. Забезпечувати результативність та якість своєї праці.
  6.4. Раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення кваліфікації з предмету і раз на 3 роки - з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією і присвоєнням III групи допуску з електробезпеки до 1000 В.
VII. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)
  Учитель інформатики і завідуючий кабінетом інформатики:
  7.1. Працює в режимі тижневого навантаження, передбаченого наказом директора школи на початок навчального року.
  7.2. Уроки проводить згідно з розкладом уроків, замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх вчителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією.
  7.3. Дотримується правил внутрішнього розпорядку щодо організації робочого часу і його використання в навчальному закладі.
  7.4. Виконує накази директора школи, рішення педагогічної ради, що стосуються його посадових обов'язків, та організації навчально-виховної роботи.
  7.5. Одержує від дирекції школи матеріали нормативно-провового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.
  7.6. Систиматично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з дирекцією школи та педагогічними працівниками.
  7.7. У період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається дирекцією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навантаження до початку канікул. Графік роботи завідуючого кабінетом затверджується наказом директора школи.

  З посадовою інструкцією ознайомлений(а) _________________________________________
(підпис)     (прізвище, ініціали)

Закачати посадову інструкцію завідуючого кабінетом інформатики

Повернутись на початок сторінки