Посадова інструкція завідуючого кабінетом хімії
І. Загальні положення
  1.1. Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифікаційної характеристики вчителя хімії. Під час розробки Інструкції враховані рекомендації з організації охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти і науки України.
  1.2. Учитель хімії призначається і звільняється з посади директором школи.
  1.3. Він повинен мати вищу педагогічну освіту.
  1.4. Учитель хімії підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з навчально-виховної роботи.
  1.5. Завідувачу кабінетом хімії підпорядковується безпосередньо лаборант.
  1.6. У своїй діяльності вчитель хімії керується Конституцією і законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною Інструкцією), трудовим договором (контрактом).
  Учитель дотримується положень Конвенції про права дитини.
II. Завдання та обов'язки
  Основними напрямками діяльності вчителя хімії є:
  2.1. організація поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймання матеріальних цінностей (крім меблів) під відповідальність на збереження, забезпечення зберігання підзвітного майна, участь в інвентаризації та списуванні майна кабінету.
  2.2. Стимулювання соціалізації учнів, формування в них загальної культури, свідомого вибору ними професії та готовності функціонування в ринкових умовах.
  2.3. Забезпечення режиму дотримання правил і норм з охорони праці в навчальному закладі.
  2.4. Завідувач кабінетом хімії:
— несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентаря тощо;
— забороняє використання обладнання, не передбаченого Типовими переліками;
— здійснює навчання та інструктаж учнів і вихованців з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час робіт, передбачених навчальними програмами;
— розробляє і періодично переглядає (не менш як 1 раз на 3 роки) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження директору;
— контролює стан обладнання навчального кабінету, його забезпечення протипожежним інвентарем, медичними та індивідуальними засобами захисту, а також наочною агітацією з питань забезпезпечення безпечних умов праці та навчання;
— не допускає до проведення навчальних занять або робіт учасників навчально-виховного процесу без передбаченого спецодягу та інших засобів індивідуального захисту;
— систематично проводить первинний, позаплановий, цільовий та вступний інструктажі з лаборантом та учнями, відповідно їх оформляє у журналах;
— перевіряє знання і виконання лаборантом й учнями правил та інструкцій з охорони праці;
— не допускає проведення занять, пов'язаних з небезпекою для життя й здоров'я учнів і працівників школи. При виявленні таких фактів повідомляє про це заступника директора з навчально-виховної роботи, проводить своєчасне розслідування і облік нещасник випадків, пов'язаних з роботою учнів у кабінеті; вживає заходи щодо усунення причин, які призвели до нещасного випадку;
— вносить пропозиції щодо покращення умов праці і навчання для включення їх в Угоду з охорони праці;
— допускає у визначеному порядку на заняття представників дирекції школи;
— бере участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться дирекцією школи;
— чергує в школі у відповідності з графіком чергувань на перервах між уроками, а також за 20 хв до початку і протягом 20 хв після закінчення занять;
— проходить періодичне медичне обстеження;
— дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, в громадських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.
III. Права
  Учитель хімії має право:
  3.1. Брати участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Статутом школи.
  3.2. На захист професійної честі та гідності.
  3.3. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати відповідні пояснення.
  3.4. Захищати свої інтереси самостійно або через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням учителем норм професійної етики.
  3.5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за виключенням випадків, передбачених законом.
  3.6. Вільно обирати і використовувати методики навчання і виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники.
  3.7. Підвищувати свою кваліфікацію.
  3.8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.
  3.9. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку школи.
IV. Відповідальність
  4.1. У визначеному законодавством України порядку вчитель хімії несе відповідальність за:
— реалізацію не в повному обсязі навчальних програм у відповідності з навчальним планом і розкладом навчального процесу;
— життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;
— порушення прав і свобод учнів.
  4.2. За безпечний стан робочих місць, приладів, інструментів, належний санітарний стан приміщень.
  4.3. Відповідальність за проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, а також записів в класному журналі та «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів».
  4.4. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, вчитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
  4.5. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним чи психічним насильством над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України «Про освіту». Звільнення за цей вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.
  4.6. За нанесені школі чи учасникам навчального процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків учитель хімії несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визначених трудовим чи цивільним законодавством.
V. Повинен знати
  Учитель хімії та завідувач кабінетом повинен знати:
  5.1. Вимоги нормативних документів з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.
  5.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
  5.3. Правила безпечної експлуатації електрообладнання.
  5.4. Правила пожежної і електробезпеки.
  5.5. Правила надання першої медичної допомоги.
  5.6. Правила виробничої санітарії та гігієни праці.
  5.7. Правила користування засобами пожежогасіння та індивідуального захисту.
  5.8. Шляхи евакуації дітей на випадок виникнення пожежі.
  5.9. Особливості змісту навчальних прогам з хімії.
  5.10. Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів.
  5.11. Вимоги до ведення навчальної документації школи.
  5.12. Основні теорії методів навчання, їх класифікацію.
  5.13. Зміст і засоби оптимізації процесу навчання.
  5.14. Психологічні основи диференційованого навчання.
  5.15. Сутність уроку як основної форми процесу навчання і виховання.
  5.16. Підходи до вибору форм, засобів і методів навчання з урахуванням конкретних умов.
  5.17. Основи формування системності знань школярів.
  5.18. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання школярів.
  5.19. Педагогічні основи учнівського самоврядування в школі.
  5.20. Методику підготовки, проведення й аналізу виховних заходів та роботи з батьками.
  5.21. Сучасні методики навчання з хімії.
  5.22. Основну і додаткову літературу, першоджерела з хімії.
  5.23. Форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, узагальнення педагогічного досвіду.
VI. Кваліфікаційні вимоги
  6.1. Учитель хімії і завідуючий кабінетом хімії повинен мати відповідн) вищу освіту.
  6.2. Володіти сучасними формами, методами організації навчально- виховного процесу. Проявляти ґрунтовну професійну компетентність.
  6.3. Забезпечувати свідому дисципліну школярів на уроках, під час проведення лабораторних робіт у кабінеті хімії.
  6.4. Забезпечувати результативність та якість своєї праці.
  6.5. Раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення кваліфікації з предмета і раз на 3 роки - з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією і присвоєнням III групи допуску з електробезпеки до 1000 В.
  6.6. Проводити вступний, первинний, цільовий та позаплановий інструктажі учнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією у відповідних журналах.
VII. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)
  Учитель хімії:
  7.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження у відповідності з розкладом навчальних занять. Бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.
  7.2. В період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора школи.
  7.3. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх учителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією (в залежності від тривалості заміни).
  7.4. Замінюється на період тимчасової відсутності вчителями тієї ж спеціальності чи вчителями, які мають відставання від навчального плану у викладанні предмета в даному класі.
  7.5. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.
  7.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністріцією і педагогічними працівниками школи.

  З посадовою інструкцією ознайомлений(а) _________________________________________
(підпис)     (прізвище, ініціали)

Закачати посадову інструкцію завідуючого кабінетом хімії

Повернутись на початок сторінки