Посадова інструкція завідуючого кабінетом біології
І. Загальні положення
  1.1. Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифікаційної характеристики вчителя біології. Під час розробки Інструкції враховані рекомендації з організації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти і науки України.
  1.2. Учитель біології призначається і звільняється з посади директором школи.
  1.3. Він повинен мати вищу педагогічну освіту.
  1.4. Учитель біології підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з навчально-виховної роботи.
  1.5. Завідуючому кабінетом біології підпорядковується безпосередньо лаборант.
  1.6. У своїй діяльності вчитель біології керується Конституцією і законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною Інструкцією), трудовим договором (контрактом).
  Учитель дотримується положень Конвенції про права дитини.
II. Завдання та обов'язки
  Основними напрямками діяльності вчителя біології є:
  2.1. Організація поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймання матеріальних цінностей (крім меблів) під відповідальність на збереження, забезпечення зберігання підзвітного майна, участь в інвентаризації та списуванні майна кабінету.
  2.2. Стимулювання соціалізації учнів, формування в них загальної культури, свідомого вибору ними професії та готовності функціонування в ринкових умовах.
  2.3. Забезпечення режиму дотримання правил і норм з охорони праці в навчальному закладі.
  2.4. Завідувач кабінетом біології:
— несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо;
— забороняє використання обладнання, не передбаченого Типовими переліками;
— здійснює навчання та інструктаж учнів і вихованців з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час робіт, передбачених навчальними програмами;
— розробляє і періодично переглядає (не менше як 1 раз на 3 роки) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження директору;
— контролює стан обладнання навчального кабінету, його забезпечення протипожежним інвентарем, медичними та індивідуальними засобами захисту, а також наочною агітацією з питань забезпезпечення безпечних умов праці та навчання;
— не допускає до проведення навчальних занять або робіт учасників навчально-виховного процесу без передбаченого спецодягу та інших засобів індивідуального захисту;
— систематично проводить первинний позаплановий, цільовий та вступний інструктажі з лаборантом і учнями, відповідно їх оформляє у журналах;
— перевіряє знання і виконання лаборантом й учнями правил та інструкцій з охорони праці;
— не допускає проведення занять, пов'язаних з небезпекою для життя й здоров'я учнів і працівників школи. При виявленні таких фактів повідомляє про це заступника директора з навчально-виховної роботи, проводить своєчасне розслідування і облік нещасник випадків, пов'язаних з роботою учнів у кабінеті; вживає заходи щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку;
— вносить пропозиції щодо покращення умов праці і навчання для включення їх в Угоду з охорони праці;
— допускає у визначеному порядку на заняття представників дирекції школи;
— бере участь в роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться дирекцією школи;
— чергує в школі у відповідності з графіком чергувань на перервах між уроками, а також за 20 хв до початку і протягом 20 хв після закінчення занять;
— проходить періодичне медичне обстеження;
— дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, в громадських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.
III. Права
  Вчитель біології має право:
— Брати участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Статутом школи.
— На захист професійної честі та гідності.
— Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати відповідні пояснення.
— Захищати свої інтереси самостійно або через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням учителем норм професійної етики.
— На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за виключенням випадків, передбачених законом.
— Вільно обирати і використовувати методики навчання і виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники.
— Підвищувати свою кваліфікацію.
— Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.
— Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку школи.
IV. Відповідальність
  4.1. У визначеному законодавством України порядку вчитель біології несе відповідальність за:
— реалізацію не в повному обсязі навчальних програм у відповідності з навчальним планом і розкладом навчального процесу;
— життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;
— порушення прав і свобод учнів.
  4.2. За безпечний стан робочих місць, приладів, інструментів, належний санітарний стан приміщень.
  4.3. Відповідальність за проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, а також записів в класному журналі та «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів».
  4.4. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, вчитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
  4.5. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України «Про освіту». Звільнення за цей вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.
  4.6. За нанесені школі чи учасникам навчального процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків учитель біології несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визначених трудовим чи цивільним законодавством.
V. Повинен знати
  Вчитель біології та завідувач кабінетом повинен знати:
  5.1. Вимоги нормативних документів з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу та правила:
— внутрішнього трудового розпорядку;
— безпечної експлуатації електрообладнання;
— пожежної і електробезпеки;
— надання першої медичної допомоги;
— виробничої санітарії та гігієни праці.
— користування засобами пожежогасіння та індивідуального захисту.
  5.2. Шляхи евакуації дітей на випадок виникнення пожежі.
  5.3. Особливості змісту навчальних програм з біології.
  5.4. Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів.
  5.5. Вимоги до ведення навчальної документації школи.
  5.6. Основні теорії методів навчання, їх класифікацію.
  5.7. Зміст і засоби оптимізації процесу навчання.
  5.8. Психологічні основи диференційованого навчання.
  5.9. Сутність уроку як основної форми процесу навчання і виховання.
  5.10. Підходи до вибору форм, засобів і методів навчання з урахуванням конкретних умов.
  5.11. Основи формування системності знань школярів.
  5.12. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання школярів.
  5.13. Педагогічні основи учнівського самоврядування в школі.
  5.14. Методику підготовки, проведення й аналізу виховних заходів та роботи з батьками.
  5.15. Сучасні методики навчання з біології.
  5.16. Основну і додаткову літературу, першоджерела з біології.
  5.17. Форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, узагальнення педагогічного досвіду.
VI. Кваліфікаційні вимоги
  6.1. Учитель біології і завідуючий кабінетом біології повинен мати відповідну вищу освіту.
  6.2. Володіти сучасними формами, методами організації навчально- виховного процесу. Проявляти ґрунтовну професійну компетентність.
  6.3. Забезпечувати свідому дисципліну школярів на уроках, під час проведення лабораторних робіт у кабінеті біології.
  6.4. Забезпечувати результативність та якість своєї праці.
  6.5. Раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення кваліфікації з предмета і раз на 3 роки - з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією.
  6.6. Проводити вступний, первинний, цільовий та позаплановий інструктажі учнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією у відповідних журналах.
VII. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)
  Учитель біології:
  7.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження у відповідності з розкладом навчальних занять. Бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.
  7.2. В період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора школи.
  7.3. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх учителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією (в залежності від тривалості заміни).
  7.4. Замінюється на період тимчасової відсутності вчителями тієї ж спеціальності чи вчителями, які мають відставання з навчального плану у викладанні предмета в даному класі.
  7.5. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністріцією і педагогічними працівниками школи.

  З посадовою інструкцією ознайомлений(а) _________________________________________
(підпис)     (прізвище, ініціали)

Закачати посадову інструкцію завідуючого кабінетом біології

Повернутись на початок сторінки