Посадова інструкція заступника директора школи з виховної роботи
І. Загальні положення
  1.1. Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно- кваліфікаційної характеристики заступника директора (начальника, завідувача) філіалу навчального закладу, затвердженої Міністерством освіти і науки України. При складанні інструкції враховані рекомендації про організацію охорони праці в закладах освіти.
  1.2. Заступник директора школи з виховної роботи призначається і звільняється з посади директором школи. На період відпустки і тимчасової непрацездатності заступника директора школи з виховної роботи його обов'язки можуть бути покладені на заступника директора з навчально-виховної роботи або на вихователя з числа найбільш досвідчених педагогів. Тимчасове виконання обов'язків у даних умовах здійснюється на основі наказу директора школи, виданого з дотриманням законодавства про працю.
  1.3. Заступник директора з виховної роботи повинен мати вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менше 5 років на педагогічних чи керівних посадах.
  1.4. Заступник директора школи з виховної роботи підпорядковується безпосередньо директору школи.
  1.5. У своїй діяльності заступник директора школи з виховної роботи керується Конституцією України, Указами Президента України, рішенням Уряду України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної безпеки, а також статутом і нормативними актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною посадовою Інструкцією), трудовим договором, контрактом.
  Заступник директора школи з виховної роботи дотримується Конвенції про права дитини.
II. Завдання та обов'язки
  Основними напрямками діяльності заступника директора школи з виховної роботи є:
  2.1. Організація позакласної і шкільної роботи з учнями.
  2.2. Методичне керівництво виховним процесом.
  2.3. Забезпечення режиму дотримання правил і норм з охорони праці в позакласній та позашкільній роботі з учнями.
  Заступник директора школи з виховної роботи виконує такі посадові обов'язки:
  2.4. Організовує поточне і перспективне планування позакласної роботи з учнями та її проведення.
  2.5. Координує роботу вихователів, класних керівників та інших безпосередньо підпорядкованих працівників.
  2.6. Організовує і координує розробку необхідної навчально-мето- дичної документації.
  2.7. Здійснює систематичний контроль за якістю виховного процесу, роботою гуртків, груп продовженого дня і проведення позакласних та позашкільних заходів; відвідує позакласні та позашкільні заходи, заняття гуртків, груп продовженого дня, аналізує їх діяльність, доводить результати аналізу до відома педагогів.
  2.8. Організовує просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків (осіб, що їх заміняють) з питань організації виховного процесу.
  2.9. Надає допомогу педагогічним працівникам у засвоєнні та розробці інноваційних виховних програм і технологій.
  2.10. Спільно з заступником директора школи з навчально-виховної роботи складає розклад занять груп продовженого дня та інших видів виховної діяльності, забезпечує своєчасну і якісну заміну тимчасово відсутніх вихователів та інших безпосередньо підпорядкованих йому педагогів.
  2.11. Забезпечує своєчасне складання встановленої звітної документації, контролює правильне і своєчасне ведення вихователями, класними керівниками, іншими педагогами журналів груп продовженого дня, класних журналів груп продовженого дня, класних журналів, іншої документації.
  2.12. Надає допомогу колективам учнів у проведенні культурно- освітніх оздоровчих заходів.
  2.13. Бере участь у комплектуванні школи, здійснює заходи щодо збереження контингенту учнів.
  2.14. Контролює дотримання учнями Статуту і Правил для учнів школи.
  2.15. Бере участь у підборі і розподілі педагогічних кадрів.
  2.16. Вносить пропозиції щодо вдосконалення виховного процесу, бере участь у роботі педагогічної ради школи.
  2.17. Бере участь у підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників школи.
  2.18. Веде, підписує і передає директору школи табель обліку робочого часу безпосередньо підпорядкованих йому педагогів і допоміжного персоналу.
  2.19. Здійснює заходи щодо поповнення бібліотеки навчально-мето- дичною літературою, журналами та газетами з профілю роботи.
  2.20. Забезпечує виконання класними керівниками, вихователями, іншими безпосередньо підпорядкованими працівниками покладених на них обов язків щодо організації забезпечення безпеки життєдіяльності учнів, організовує виховну роботу, суспільно-корисну працю учнів у відповідності з нормами та правилами охорони праці.
  2.21. Бере участь у проведенні адміністративно-господарського контролю з питань безпеки життєдіяльності, у розслідуванні нещасних випадків, які трапилися з працівниками та учнями
  2.22. Надає методичну допомогу класним керівникам, керівникам груп продовженого дня, гуртків, спортивних секцій, трудових об'єднань, в тому числі з питань охорони праці учнів, попередження травматизму та інших нещасних випадків.
  2.23. Інструктує безпосередньо підпорядкованих працівників з питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки з оформленням відповідної документації, розробляє посадові інструкції для керівників гуртків.
  2.24. Контролює дотримання та приймає заходи щодо виконання санітарно-гігієнічних норм, вимог, правил з охорони праці, пожежної безпеки під час проведення виховних заходів та робіт за межами навчального закладу.
  2.25. Організовує учнями та їх батьками (особами, що їх заміняють) заходи щодо попередження травматизму, дорожньо-транспортних пригод, нещасних випадків, які трапляються на вулиці тощо; організовує залучення батьків до проведення виховної роботи з учнями, сприяє створенню комплексної системи виховання.
  2.26. Встановлює і підтримує зв'язки школи із закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з позашкільного виховання.
  2.27. Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, громадських місцях, які відповідають суспільному статусу педагога.
  2.28. Проходить періодичні медичні обстеження.
  2.29. Контролює і надає методичну допомогу керівникам гуртків, акцій, походів, екскурсій, трудових об'єднань, громадських робіт щодо питань створення безпечних і нешкідливих умов праці та відпочинку учнів і вихованців, запобіганню травматизму та інших нещасних випадків.
  2.30. Проводить навчання і інструктаж класоводів, класних керівників, вчителів, учнів та інших осіб, які залучені до організації позакласної, позашкільної роботи, з обов'язковою реєстрацією у журналі відповідної форми.
  2.31. Організовує профілактичну роботу з безпеки життєдіяльності учнів.
III. Права
  Заступник директора з виховної роботи має права в межах своєї компетентності:
  3.1. Перевіряти роботу безпосередньо підпорядкованих працівників, бути присутнім на заняттях та заходах, які проводяться в навчальному закладі, давати педагогічним працівникам обов'язкові для виконання розпорядження.
  3.2. Притягати до дисциплінарної відповідальності учнів за вчинки, які дезорганізують виховний процес, у порядку, встановленому Статутом школи та Правилами про заохочення та покарання.
  3.3. Вносити в необхідних випадках тимчасові зміни в розклад занять, гуртків та груп продовженого дня, спортивних секцій і т. п., відміняти заняття, тимчасово об'єднувати групи для проведення спільних занять.
  3.4. Вимагати в працівників необхідні відомості, документи, пояснення і т. п.
  3.5. На захист професійної честі і гідності.
  3.6. Знайомитись зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати відповідні пояснення.
  3.7. Захищати свої інтереси самостійно і через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарног о розслідування, пов'язаного з порушенням вчителем норм професійної етики.
  3.8. На конфіденційність дисциплінарного розслідування, за виключенням випадків, передбачених законом.
  3.10. Підвищувати свою кваліфікацію.
  3.11. Атестуватись на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.
IV. Відповідальність
  4.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту чи Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, заступник директора школи з виховної роботи несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення посадових обов'язків у якості дисціплінарного покарання може бути застосоване звільнення з роботи.
  4.2. За використання (в тому числі одноразове) методів виховання, пов'язаних з фізичним і (чи) психологічним насиллям над особистістю учня, а також здійснення іншого аморального вчинку заступник директора з виховної роботи може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством.
  4.3. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних вимог в організації навчально-виховного процесу заступник директора з виховної роботи притягається до адміністративної відповідальності у порядку та у випадках, передбачених законодавством.
  4.4. За спричинені школі та учасникам навчально-виховного процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків заступник директора школи з виховної роботи несе матеріальну відповідальність в порядку і межах, встановлених трудовим і (чи) цивільним законодавством.
  4.5. Несе безпосередню відповідальність за збереження життя й здоров'я вихованців, учнів, контролює і вживає необхідних заходів щодо створення безпечних умов, виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці і пожежної безпеки під час проведення позакласних і позашкільних заходів.
V. Повинен знати
  Заступник директора школи з виховної роботи повинен знати:
  5.1. Загальну теорію управління та особливості управління виховним процесом.
  5.2 Методи збору, аналізу та збереження інформації в блоках:
  — рівень вихованості;
  — контроль та діагностика;
  — якість позаурочної діяльності;
  — інноваційна діяльність педагогів.
  5.3. Показники ефективності виховного процесу.
  5.4. Сутність системного і дослідницького підходів до керівництва школою.
  5.5. Сучасні підходи до виховання.
  5.6. Авторські, зарубіжні та вітчизняні навчально-виховні системи.
  5.7. Сучасні педагогічні технології.
  5.8. Санітарно-гігієнічні норми і вимоги з охорони праці і пожежної безпеки під час проведення позакласних і позашкільних заходів.
  5.9. Нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, вміти їх застосувати в практичній діяльності.
  5.10. Правила безпечної експлуатації електрообладнання.
  5.11. Правила користування засобами пожежогасіння та індивідуального захисту.
  5.12. Шляхи евакуації.
  5.13. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
  5.14. Державну мову відповідно до вимог Закону України про мови.
VI. Кваліфікаційні вимоги
  Заступник директора з виховної роботи:
  6.1. Повинен вміти збирати, систематизувати, аналізувати інформацію на основі використання методів дослідження.
  6.2. Повинен вміти визначати мету збирання інформації.
  6.3. Повинен вміти добирати об'єкти вивчення й аналізу відповідно до завдань, які вирішуються школою.
  6.4. Повинен вміти здійснювати аналіз підсумків навчального року, визначати мету і планувати виховну роботу школи.
  6.5. Повинен вміти оцінювати ефективність управлінської діяльності.
  6.6. Повинен вміти організовувати дослідження та експерименти.
  6.7. Повинен вміти вивчати та узагальнювати передовий педаг огічний досвід.
  6.8. Повинен вміти проводити інструктивно-методичну роботу.
  6.9. Повинен вміти виявляти проблеми і конструювати систему заходів для їх вирішення.
  6.10. Повинен вміти оцінювати ефективність виховного процесу.
  6.11. Повинен вміти стимулювати педагогічну діяльність.
  6.12. Повинен вміти вирішувати конфліктні ситуації.
  6.13. Повинен вміти організовувати колективні творчі справи.
  6.14. Організовує збирання, обробку і збереження інформації.
  6.15. Організовує планування позаурочної роботи з дітьми та планує власну управлінську діяльність.
  6.16. Бере участь у керівництві школою - у підготовці та прийнятті рішень, організації їх виконання, контролі, оцінюванні та прогнозуванні розвитку.
  6.17. Проводить інструктивно-методичну роботу з класними керівниками та організаторами позаурочної діяльності дітей.
  6.18. Розвиває систему додаткової освіти у школі, використовуючи внутрішні та зовнішні ресурси.
  6.19. Встановлює зв'язки з зовнішнім соціально-культурним, освітянським природним середовищем.
  6.20. Організовує роботу із соціального захисту дітей.
  6.21. Проводить заходи щодо попередження правопорушень серед школярів, веде індивідуальну роботу з дітьми, які мають асоціальну поведінку, підтримує їх.
  6.22. Керує роботою методичного об'єднання класних керівників; спільно з психологом в школі розробляє систему діагностики та аналізу у розвитку особистості школяра.
  6.23. Організовує формування дитячих організацій, самоуправління учнів.
  6.24. Бере участь в атестації школи.
  6.25. Організовує вивчення, узагальнення і поширення досвіду виховної роботи, визначає вчителів та вихователів, гідних відзначення за результатами роботи чи атестації.
  6.26. Здійснює контроль за виконанням планів виховної роботи в школі, у класних колективах, аналізує якість роботи з визначеною шкільною документацією.
  6.27. Організовує чергування класів у школі.
  6.28. Аналізує підсумки виховної роботи.
  6.29. Вносить пропозиції щодо заохочення учнів за активну громадську роботу.
  6.30. Бере участь в організації навчальної практики та літнього відпочинку школярів.
  6.31. Забезпечує дотримання техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм під час проведення виховних позакласних і позашкільних заходів
  6.32. Раз на п'ять років проходить навчання на курсах підвищення кваліфікації і раз на три роки - з безпеки життєдіяльності з перевіркою знань.
VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою
  Заступник директора школи з виховної роботи:
  7.1 Працює в режимі ненормованого робочого дня згідно з графіком, складеним, виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.
  7.2. Самостійно планує свою роботу на кожен навчальний рік та навчальну чверть.
  7.3. План роботи затверджується директором школи не пізніше 5 днів після початку запланованого періоду.
  7.4. Надає директору письмовий звіт про свою діяльність обсягом не більше 5 машинописних сторінок протягом 10 днів після закінчення кожного навчального семестру.
  7.5. Отримує від директора школи інформацію нормативно-правового та організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.
  7.6. Візує накази директора школи з питань організації виховної роботи.
  7.7. Систематично обмінюється інформацією з питань, що входять до його компетенції, з адміністрацією та педагогічними працівниками школи.
  7.8. Виконує обов'язки заступника директора школи з навчально- виховної роботи в період його тимчасової відсутності. Виконання обов'язків здійснюється у відповідності з законодавством про працю на основі наказу директора школи.

  Посадову інструкцію отримав(ла)
і з її змістом ознайомлений(а) ______________________________________________________________
(підпис)     (прізвище, ініціали)

Закачати посадову інструкцію заступника директора школи з виховної роботи

Повернутись на початок сторінки