Посадова інструкція заступника директора школи з навчально-виховної роботи
І. Загальні положення
  1.1. Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики заступника директора навчального закладу.
  1.2. Заступник з навчально-виховної роботи призначається і звільняється з посади начальником управління освіти.
  На період відпустки чи тимчасової непрацездатності заступника директора школи з навчально-виховної роботи його обов'язки можуть бути покладені на заступника директора з виховної роботи або вчителя з числа найбільш досвідчених педагогів. Тимчасове виконання обов'язків у таких випадках здійснюється на підставі наказу директора школи, виданим з дотриманням вимог законодавства про працю.
  1.3. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи повинен мати вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менше 5 років на педагогічних чи керівних посадах.
  1.4. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи підпорядковується безпосередньо директору школи.
  1.5. У своїй діяльності заступник директора школи з навчально- виховної роботи керується Конституцією України, Законом України «Про освіту». Указами Президента України, рішенням Кабінету Міністрів України та органів управління освіти всіх рівнів з питань навчання та1 виховання учнів; трудовим законодавством, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, а також Статутом і локальними правовими актами школи ( в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною посадовою Інструкцією), трудовим договором (контрактом).
  Заступник директора школи з навчально-виховної роботи дотримується Конвенції про права дитини.
II. Завдання та обов'язки
  Основними напрямками діяльності заступника директора школи з навчально-виховної роботи є:
  2.1. Організація навчально-виховного процесу в школі, керівництво і контроль за розвитком цього процесу.
  2.2. Методичне керівництво педагогічним колективом.
  2.3. Забезпечення режиму дотримання правил і норм з охорони праці в навчально-виховному процесі.
  Заступник директора школи з навчально-виховної роботи виконує такі посадові обов'язки:
  2.4. Організовує поточне і перспективне планування діяльності педагогічного колективу.
  2.5. Координує роботу вчителів та інших педагогічних працівників з використання навчальних планів та програм.
  2.6. Організовує і координує розробку необхідної навчально-методичної документації.
  2.7. Здійснює систематичний контроль за якістю навчального та виховного процесів і об'єктивністю оцінки результатів освітньої підготовки учнів, роботою гуртків і факультативів; відвідує уроки та інші види навчальних занять, що проводяться педагогічними працівниками школи, аналізує їх форму та зміст, доводить результати аналізу до відома педагогів.
  2.8. Організовує роботу по підготовці і проведенні екзаменів.
  2.9. Організовує просвітницьку роботу серед батьків, приймає батьків (осіб, які їх заміняють) з питань організації навчально-виховного процесу.
  2.10. Надає допомог у педагогічним працівникам в оволодінні і розробці інноваційних програм і технологій.
  2.11. Здійснює контроль за навчальним завантаженням учнів.
  2.12. Складає розклад навчальних занять та інших видів освітницької, в тому числі й культурно-розважальної діяльності, забезпечує якісну і своєчасну заміну уроків тимчасово відсутніх вчителів, веде журнал обліку пропущених і замінених уроків.
  2.13. Забезпечує своєчасну підготовку встановленої документації, контролює правильне і своєчасне ведення вчителями класних журналів та журналів груп продовженого дня, іншої документації.
  2.14. Бере участь у комп'ютеризації школи, здійснює заходи щодо збереження контингенту учнів.
  2.15. Контролює дотримання учнями Правил для учнів.
  2.16. Бере участь у підборі та розстановці педагогічних кадрів, організовує підвищення кваліфікації і професійної майстерності, керує роботою методоб'єднань, підвищує свою кваліфікацію.
  2.17. Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, бере участь в роботі педагогічної ради школи.
  2.18. Бере участь у підготовці і проведенні атестації педагогічних кадрів та інших працівників школи.
  2.19. Веде, підписує і передає директору школи табель обліку робочого часу безпосередньо підпорядкованих йому вчителів та навчально- допоміжного персоналу.
  2.20. Здійснює заходи щодо забезпечення навчальних кабінетів сучасним обладнанням, наочними посібниками і технічними засобами навчання, поповнення бібліотеки науково-методичною літературою, художньою, навчальною літературою, фаховими газетами та журналами.
  2.21. Організовує роботу з дотримання в навчальному процесі норм і правил з охорони праці.
  2.22. Здійснює контроль за безпечним станом обладнання, приладів, технічних і наочних засобів навчання, які використовуються в навчальному процесі.
  2.23. Дозволяє проведення навчального процесу з учнями, вихованцями при наявності обладнання для таких цілей навчальних приміщень, що відповідають нормам і правилам безпеки життєдіяльності і прийняті до експлуатації з укладанням відповідного акту.
  2.24. Організовує за участю заступника директора з адміністративно- господарської роботи своєчасне і якісне проведення паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу, а також підсобних приміщень.
  2.25. Складає на підставі отриманих від медичного закладу матеріалів списки осіб, які підлягають періодичному медичному огляду із зазначенням факторів, які викликають необхідність проведення подібних оглядів.
  2.26. Організовує розробку і періодичний перегляд (не менше 1 раз на 5 років) інструкцій з охорони праці, а також розділів вимог безпеки життєдіяльності в методичних рекомендаціях до виконання практичних і лабораторних робіт у навчальних кабінетах, майстернях тощо.
  2.27. Контролює своєчасне проведення інструктажів для учнів, вихованців, і реєстрацію їх у відповідному журналі, організовує і контролює виконання вчителем заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці та навчання у навчальному закладі.
  2.28. Забезпечує впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з охорони праці у навчально-виховний процес, контролює проведення паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу тощо.
  2.29. Спільно з заступником директора з виховної роботи визначає методику, порядок навчання правил дорожнього руху, поведінки на воді і вулиці, пожежної безпеки. Здійснює перевірку зазначених знань учнів, вихованців.
  2.30. Один раз на три роки організовує навчання і перевірку знань працівників закладу освіти з охорони праці, входить до складу комісії з перевірки знань.
  2.31. Проводить спільно з профспілковою організацією контроль за дотриманням правил безпечного користування, зберігання навчальних приладів та обладнання, хімічних реактивів, наочних посібників, шкільних меблів. Своєчасно вживає заходи щодо вилучення хімічних реактивів, навчального обладнання, не передбачених типовим переліком, в тому числі саморобних, встановлених у майстернях, навчальних та інших приміщень без відповідного акту-дозволу, зупиняє навчальний процес в приміщеннях навчального закладу, якщо там створюються небезпечні для здоров'я працівників і учнів умови.
  2.32. Проводить розслідування, виявляє обставини нещасних випадків, що сталися з працівниками, учнями, вихованцями. Вживає заходи щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.
  2.33. Бере участь у розробленні матеріалу з охорони праці у колективному договорі (угоді). Забезпечує розробку інструкцій з охорони праці для професій і видів робіт з підвищеною небезпечністю.
  2.34. Контролює дотримання працівниками посадових інструкцій.
  2.35. Бере участь в організації та проведенні адмінстративно-громад- ського контролю за станом охорони праці.
  2.36. Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, в громадських місцях, які відповідають суспільному статусу педагога.
  2.37. Надає допомогу учнівським колективам у проведенні оздоровчих, культурно-освітніх та інших заходів.
III. Права
  Заступник директора з навчально-виховної роботи має право в межах своєї компетенції:
  3.1. Бути присутнім на будь-яких заняттях, які проводяться з учнями (вихованцями) школи (без права входити в клас після початку заняття без термінової потреби і робити зауваження вчителеві під час заняття).
  3.2. Давати обов'язкові для виконання розпорядження безпосередньо підпорядкованим працівникам.
  3.3. Притягати до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців) за вчинки, які дезорганізують навчально-виховний процес, у порядку, визначеному Статутом школи та Правилами про заохочення та покарання.
  3.4. Вносити в разі потреби тимчасові зміни в розклад занять, відміняти заняття, тимчасово об'єднувати групи і класи для проведення спільних занять.
  3.5. На захист професійної честі і гідності.
  3.6. Знайомитись зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати відповідні пояснення.
  3.7. Захищати свої інтереси самостійно і через посередників, в тому числі адвокатів, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням вчителем норм професійної етики.
  3.8. На конфеденційність дисциплінарного розслідування, за виключенням випадків, передбачених законом.
  3.9. Підвищувати свою кваліфікацію.
  3.10. Атестуватись на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.
IV. Відповідальність
  Заступник директора школи з навчально-виховної роботи несе відповідальність:
  4.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту чи Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, заступник директора школи з виховної роботи несе дисциплінарну відповідальність у порядку визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудових обов'язків у якості дисциплінарного покарання може бути застосоване звільнення з роботи.
  4.2. За використання (в тому числі одноразове) методів виховання, пов'язаних з фізичним і (чи) психологічним насиллям над особистістю учня, а також здійснення іншого аморального вчинку заступник директора з виховної роботи може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством.
  4.3. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних вимог в організаціях навчально-виховного процесу заступник директора школи з навчально-виховної роботи притягається до адміністративної відповідальності у порядку та в випадках, передбачених законодавством.
  4.4. За спричиненій школі та учасникам навчального процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків заступник директора школи з виховної роботи несе матеріальну відповідальність в порядку і межах, встановлених трудовим і (чи) цивільним законодавством.
  4.5. Відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу, аналізує обставини нещасних випадків.
V. Повинен знати
  Заступник директора школи з навчально-виховної роботи повинен знати:
  5.1 Перелік, зміст та форми, крім річного плану, іншої плануючої документації.
  5.2. Методику та вміти складати розклад уроків, консультацій, факультативів, курсів за вибором з урахуванням специфіки предметів відповідно до навчального плану, враховуючи бажання вчителів, гігієнічні вимоги до збереження здоров'я дітей.
  5.3. Особливості навчальних планів і програм та зміни до них, організувати контроль за їх виконанням.
  5.4. Форми і методи контролю за якістю навчально-виховного процесу.
  5.5. Основні вимоги до підбору і розстановки педагогічних кадрів.
  5.6. Психологічні основи педагогічної праці.
  5.7. Володіти такими нестандартними активними формами навчання, як: ділові ігри, моделювання та аналіз педагогічних ситуацій, робота в мікрогрупах, парах та ін.
  5.8. Обирати для школи на основі діяльності гіедколективу педагогічну проблему, визначати основні напрямки методичної роботи у школі, спрямувати самоосвіту кожного вчителя на вирішення особистих та шкільних педагогічних проблем.
  5.9. Можливості використання вчителів у позаурочний час.
  5.10. Психологічні особливості учнів різних вікових груп, форм і методів роботи з ними.
  5.11. Індивідуальні особливості характеру кожного члена колективу, в тому числі і свої власні.
  5.12. Форми та зміст усієї обліково-звітної документації з навчально- виховної роботи, порядок і строки підготовки обліково-звітної документації.
  5.13. Державну мову відповідно до вимог Закону України про мови.
  5.14. Вимоги нормативних документів з питань безпеки життєдіяльності.
  5.15. Правила користування засобами пожежогасіння та надання медичної допомоги.
VI. Кваліфікаційні вимоги
  6.1. Вміти визначати основні завдання організації та напрямки вдосконалення навчально-виховного процесу, організаційно-педагогічні заходи з їх реалізації.
  6.2. Регулювати навчальне навантаження учнів, беручи до уваги роботу предметних гуртків і час на виконання домашніх завдань, та організовувати роботу для запобігання перевантаження учнів.
  6.3. Здійснювати особистий контроль за групами учнів з низьким рівнем успішності і поведінки та обдарованими дітьми.
  6.4. Організовувати роботу з учнями, які отримали завдання на літо.
  6.5. Організовувати підготовку та проведення внутрішкільних олімпіад, спільно з учителями комплектувати команди для участі в міських олімпіадах.
  6.6. Складати табель для нарахування зарплати вчителям.
  6.7. Вивчати стан викладання основ наук у школі, вміти аналізувати успіхи та недоліки в роботі кожного вчителя з питань організації процесу навчання.
  6.8. Організовувати та контролювати роботу вчителів з відстаючими та обдарованими дітьми.
  6.9. Уміти правильно оцінювати інформацію про рівень знань учнів і виробляти оптимальні методи роботи з ними.
  6.10. Вміти на основі педагогічного спостереження та аналізу готувати матеріали до розпорядчих документів у школі.
  6.11. Контролювати якість ведення шкільної документації (інструкція «Про проведення ділової документації у загальноосвітніх навчально- виховних закладах» (Інформаційний збірник MO, 23, 1994).
  6.12. Брати участь в організації та проведенні атестації педагогічних працівників.
  6.13. Організовувати методичну роботу в школі, ґрунтуючись на рекомендаціях з організації методичної роботи з педагогічними кадрами в установах освіти України та наказом по школі про організацію методичної роботи на навчальний рік.
  6.14. Вміти аналізувати ефективність методичної роботи в школі.
  6.15. Організовувати вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду, прогресивних педагогічних технологій учителями, надавати допомогу тим із них, хто її потребує.
  6.16. Вміти вести індивідуальну роботу з батьками учнів та з учнями.
  6.17. Входить в шкільну постійно діючу атестаційну комісію з питань перевірки знань з безпеки життєдіяльності.
  6.18. Раз на три роки проходить навчання з питань безпеки життєдіяльності з перевіркою знань, раз на 5 років на курсах підвищення кваліфікації заступників директора з навчально-виховної роботи.
VII. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)
  Заступник директора школи з навчально-виховної роботи:
  7.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня згідно з графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.
  7.2. Самостійно планує свою роботу на кожен навчальний рік та навчальну чверть. План роботи затверджується директором школи не пізніше 5 днів після початку запланованого періоду.
  7.3. Надає директору письмовий звіт про свою діяльність обсягом не більше 5 машинописних сторінок протягом 10 днів після закінчення кожної навчальної чверті.
  7.4. Отримавши від директора школи інформацію нормативно-правового та організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.
  7.5. Візує накази директора школи з питань організації виховної роботи.
  7.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією та педагогічними працівниками школи.
  7.7. Виконує обов'язки заступника директора школи з навчально- виховної роботи в період його тимчасової відсутності. Виконання обов'язків здійснюється у відповідності з законодавством про працю на основі наказу директора школи.

  Посадову інструкцію отримав(ла)
і з її змістом ознайомлений(а) ______________________________________________________________
(підпис)     (прізвище, ініціали)

Закачати посадову інструкцію заступника директора школи з навчально-виховної роботи

Повернутись на початок сторінки