Посадова інструкція директора ЗОШ
І. Загальні положення
  1.1. Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики керівника навчального закладу та Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р., № 651-ХІУ, «Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад» від 19.08.1993 р., № 660, «Типового статуту середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу» від 19.10.1993 р., № 153. Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту» від 23.03.1996р., № 100/96-ВР керівник навчального закладу, обирається за конкурсом і призначається на посаду начальником міського управління освіти шляхом укладання з ним контракту відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
  1.2. Директор школи повинен мати вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менше 5 років на педагогічних чи керівних посадах, а також пройти відповідну атестацію. Директору школи суміщення посади з іншими керівними посадами (крім наукового і науково-методичного керівництва) в межах чи поза школою не дозволяється. Посадові обов'язки директора школи не можуть виконуватися по сумісництву.
  1.3. Директор школи підпорядковується безпосередньо начальнику міського управління освіти.
  1.4. Директору школи безпосередньо підпорядковуються його заступники. Директор школи уповноважений у межах своєї компетенції давати обов'язкові до виконання вказівки (розпорядження) будь-якому працівнику школи чи учневі. Директор школи уповноважений відмінити розпорядження будь-якого іншого працівника школи.
  1.5. У своїй діяльності директор керується Конституцією і законами України, указами Президента України, рішеннями Уряду України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання; правилами і нормами нормативних документів з охорони праці, протипожежної безпеки, а також статутом і нормативними актами школи, в тому числі даною посадовою інструкцією, трудовим договором (контрактом). Директор школи дотримується Конвенції про права дитини.
II. Завдання та обов'язки
  До основних напрямків діяльності директора школи належать:
  2.1. Організація освітньої (навчально-виховної) роботи школи, реалізація державної освітньої політики.
  2.2. Забезпечення адміністративно-господарської (виробничої) роботи школи.
  2.3. Створення режиму дотримання норм і вимог з охорони праці та санітарно-гігієнічних вимог в школі.
  2.4. Організація роботи з питань безпеки життєдіяльності у структурних підрозділах навчально-виховного закладу згідно з чинним законодавством та «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженим Міністерством освіти і науки України 01.08. 2001 р., № 563.
  2.5. Забезпечення умов і гарантування якості і ефективності роботи педагогічного колективу, творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання.
  Директор школи виконує наступні посадові обов'язки:
  2.6. Здійснює загальне керівництво всіма напрямами діяльності школи у відповідності з її статутом і законодавством України.
  2.7. Спільно з педагогічною радою школи визначає стратегію, мету і завдання розвитку школи, приймає рішення про програмне планування її роботи.
  2.8. Здійснює розробку, затвердження і впровадження програм розвитку закладу, освітніх програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних навчальних графіків, Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи та інших нормативних актів, і навчально- методичних документів.
  2.9. Визначає структуру управління школою, штатний розпис.
  2.10. Вирішує навчально-методичні, наукові, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності школи.
  2.11. Планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших працівників школи.
  2.12. Здійснює підбір, прийом на роботу і розподіл кадрів.
  2.13. Визначає посадові обов'язки працівників, створює умови для підвищення їх професійної майстерності.
  2.14. Встановлює посадові оклади працівників школи в межах власних фінансових засобів з врахуванням обмежень, визначених державними і. місцевими нормативами.
  2.15. Визначає надбавки і доплати до ставок і посадових окладів працівників школи.
  2.16. Затверджує розклад занять учнів, графіки роботи і педагогічне навантаження працівників школи, тарифікаційні списки і графіки відпусток.
  2.17. Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат в колективі.
  2.18. Визначає спільно з органом громадського самоврядування порядок і розміри преміювання працівників школи.
  2.19. Формує контингент школярів у відповідності з «Положенням про середній загальноосвітній заклад», забезпечує соціальний захист працівників та захист прав учнів.
  2.20. Забезпечує державну реєстрацію школи, ліцензування освітньої діяльності, державну атестацію і акредитацію школи.
  2.21. Забезпечує створення в школі необхідних умов для роботи підрозділів організацій громадського харчування і медичних закладів, контролює їх роботу з метою охорони і зміцнення здоров'я учнів та працівників школи.
  2.22. Забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, громадськістю, батьками (особами, які їх замінюють).
  2.23. Організовує і вдосконалює методичне забезпечення освітнього процесу, сприяє діяльності вчительських (педагогічних) товариств і організацій, методичних об'єднань.
  2.24. Керує діяльністю педагогічної ради школи.
  2.25. Координує в школі діяльність громадських (у тому числі дитячих і молодіжних) організацій (об'єднань).
  2.26. Забезпечує виконання колективного договору, створює необхідні умови для нормальної роботи громадського самоврядування, профспілкової організації.
  2.27. Забезпечує раціональне використання бюджетних асигнувань, а також коштів, які надходять з інших джерел, надає засновнику та громадськості щорічний звіт про надходження і витрати фінансових та матеріальних засобів.
  2.28. Забезпечує залучення для здійснення діяльності, передбаченої Статутом школи, додаткових джерел фінансових і матеріальних засобів, в тому числі використання банківського кредиту.
  2.29. Представляє школу в державних, місцевих, громадських та інших органах, організаціях, закладах.
  2.30. Забезпечує облік, збереження і поповнення навчально-матеріальної бази, облік і збереження документації; організовує діловодство, ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності.
  2.31. Організовує у встановленому порядку роботу з призначення допомоги з державного соціального забезпечення та пенсій.
  2.32. Керує на правах оперативного управління майном, що є власністю школи; розпоряджається кредитами.
  2.33. Організовує роботу із створення та забезпечення умов проведення навчально-виховного процесу у відповідності з діючим законодавством про працю, міжгалузевими і відомчими нормативними документами та іншими актами з охорони праці і Статутом школи; очолює цивільну оборону.
  2.34. Забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання і вживає заходів з приведення їх у відповідність з діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці, своєчасно організовує огляди і ремонт приміщень навчального закладу.
  2.35. Призначає відповідальних осіб за дотримання вимог охорони праці в навчальних кабінетах, майстернях, спортзалі, а також у підсобних приміщеннях.
  2.36. Затверджує посадові обов'язки із забезпечення безпеки життєдіяльності для педагогічного колективу.
  2.37. Організовує заходи із впровадження пропозицій членів колективу, спрямованих на подальше покращення умов праці та навчання.
  2.38. Створює службу охорони праці в навчально-виховному закладі.
  2.39. Звітується на зборах трудового колективу про стан охорони праці, виконання заходів з оздоровлення працівників та учнів, покращення умов освітнього процесу, а також щодо прийнятих заходів з усунення виявлених недоліків.
  2.40. Організовує забезпечення працівників школи спецодягом, спец- взуттям та іншими засобами індивідуального захисту у відповідності з діючими типовими нормами та інструкціями, а також при проведенні суспільно-корисної і продуктивної праці, практичних та лабораторних робіт і т. п.
  2.41. Проводить профілактичну роботу із попередження травматизму та зниження захворювань працівників та учнів.
  2.42. Оформляє прийом нових працівників тільки при наявності позитивного заключення медичного закладу, контролює своєчасне проведення диспансеризації працівників і учнів.
  2.43. Організовує у встановленому порядку роботу комісії щодо прийому школи до нового навчального року, підписує відповідні акти.
  2.44. Забезпечує виконання директивних і нормативних документів з охорони праці, постанов органів управління освіти, державного нагляду і технічної інспекції.
  2.45. Негайно повідомляє про груповий нещасний випадок і випадки із смертельним наслідком безпосередньо керівника органу управління освітою, батьків травмованої особи чи осіб, що їх заміняють, вживає всі можливі заходи щодо усунення причин, які викликали нещасний випадок, забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного і об'єктивного розслідування відповідно до діючих положень.
  2.46. Укладає і організовує спільно з профспілковим комітетом виконання щорічної Угоди з охорони праці, проводить підсумки виконання Угоди з охорони праці один раз на півріччя
  2.47. Затверджує посадові інструкції та інструкції з охорони праці для працівників і учнів, у встановленому порядку організовує перегляд діючих інструкцій.
  2.48. Сприяє проведенню та бере участь у проведенні адміністративно- громадського контролю з питань охорони праці.
  2.49. Забезпечує навчання з питань охорони праці учасників навчально-виховного процесу та навчання з питань безпеки життєдіяльності вихованців, учнів з наступною перевіркою знань відповідно до чинного законодавства і цього Положення.
  2.50. Забезпечує виконання організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці.
  2.51. Організовує розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу, затверджує акт про нещасний випадок під час навчально-виховного процесу відповідно до чинних документів, проводить аналіз причин та розробляє заходи щодо попередження травматизму.
  2.52. Планує у встановленому порядку періодичне навчання працівників школи з питань безпеки життєдіяльності на короткотермінових курсах і семінарах, що організовуються органами освіти і охорони праці.
  2.53. Вживає заходів спільно з профспілковим комітетом, батьківською громадкістю щодо покращення організації харчування, асортименту продуктів, створення умов для якісного приготування їжі в їдальні, буфеті школи.
  2.54. Вживає заходів спільно з медичними працівниками щодо поліпшення медичного обслуговування та оздоровчої роботи в навчальному закладі.
  2.55. Забезпечує навантаження працівників і учнів з врахуванням їх психофізіологічних можливостей, організовує оптимальні режими праці та відпочинку.
  2.56. Забороняє проведення навчально-виховного процесу при наявності небезпечних умов праці та навчання. Вживає заходів по їх усуненню.
  2.57. Проходить періодичне медичне обстеження.
  2.58. Дотримується етичних норм поведінки у школі, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.
III. Права
Директор школи має право в межах своєї компетентності:
  3.1. Видавати накази і давати розпорядження працівникам школи.
  3.2. Заохочувати і притягувати до дисциплінарної відповідальності працівників школи.
  3.3. Вживати заходів дисциплінарного впливу до учнів за вчинки, які дезорганізують навчально-виховний процес у порядку, встановленому Статутом школи та Правилами для учнів.
  3.4. Укладати договори, в тому числі трудові.
  3.5. Відкривати і закривати рахунки в банках.
  3.6. Бути присутнім на будь-яких заняттях, що проводяться з учнями школи (без права входити в клас після початку заняття без термінової необхідності і робити зауваження вчителеві під час заняття).
  3.7. Вносити у необхідних випадках тимчасові зміни в розклад занять, відміняти заняття, тимчасово об'єднувати групи і класи для проведення спільних занять.
  3.8. Делегувати свої повноваження, видавати доручення.
IV. Відповідальність

  4.1. Директор школи несе відповідальність за рівень кваліфікації працівників школи, реалізацію освітніх програм у відповідності з навчальним планом і графіком навчального процесу, за якість знань випускників, життя і здоров'я, дотримання прав і свобод учнів і працівників школи у встановленому законодавством України порядку.
  4.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших нормативних документів, законних розпоряджень органів управління освіти, посадових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, директор несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудових обов'язків як засіб дисциплінарного покарання може бути використане звільнення.
  4.3. За використання, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язане з фізичним або психічним насильством над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку директор може бути звільнений з посади у відповідності з діючим трудовим законодавством.
  4.4. За порушення правил пожежної та електробезпеки, вимог охорони праці, санітарно-гігієнічних правил під час організації навчально-виховного процесу директор школи притягується до адміністративної відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним законодавством.
  4.5. За спричинені школі чи учасникам навчально-виховного процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків директор школи несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, встановлених трудовим цивільним законодавством.
V. Повинен знати

  5.1. Основи загально-культурної підготовки:
  5.1.1. Основні віхи історичного та культурного розвитку України.
  5.1.2. Літературну українську мову.
  5.1.3. Основи соціальної філософії (суспільство, природа, економічна, соціальна, політична і духовна сфери суспільного життя).
  5.1.4. Основи наукової методології.
  5.1.5. Основи комп'ютерної грамотності.
  5.1.6. Історію релігії.
  5.2. Дисципліни психолого-педагогічного циклу:
  5.2.1. Основи методології педагогіки.
  5.2.2. Сутність процесу виховання, його загальних і конкретних цілей, завдань; організаційні форми, підходи, засоби і методи формування громадянина України.
  5.2.3. Сутність процесу навчання, інноваційні педагогічні технології.
  5.2.4. Анатомо-фізіологічні, вікові і психологічні особливості розвитку учнів.
  5.2.5. Психологічні основи навчання і виховання.
  5.2.6. Методи визначення сформованості навичок, умінь, рівнів вихованості учнів.
  5.2.7. Зміст, форми і методи самореалізації учня, особливості його адаптації до навколишнього середовища.
  5.2.8. Зміст, форми і методи управління самовихованням учнів.
  5.2.9. Зміст, форми і методи роботи класного керівника.
  5.2.10. Зміст, форми і методи роботи з батьками, громадськими організаціями.
  5.2.11. Методи науково-педагогічного опису й аналізу педагогічних фактів, явищ, процесів, педагогічних систем і їх структур.
  5.2.12. Основи етнопедагогіки.
  5.2.13. Основи менеджменту.
  5.3. Основи і засоби управління навчально-виховним закладом:
  5.3.1. Нормативні документи про організацію і вдосконалення нав- чально-виховного процесу.
  5.3.2. Дидактичні принципи, концепції побудови змісту освіти на сучасному етапі, особливості змісту навчальних програм з предметів і шляхи їх удосконалення.
  5.3.3. Структуру змісту освіти в сучасній школі і організаційні форми побудови навчально-виховної роботи.
  5.3.4. Системний підхід до процесу навчання.
  5.3.5. Закономірності процесу навчання; його психолого-педагогічні особливості, зміст і засоби його оптимізації, підходи до вибору форм, засобів і методів навчання з урахуванням конкретних умов.
  5.3.6. Психологічні основи диференційованого навчання.
  5.3.7. Педагогічні основи індивідуального навчання; шляхи запобігання неуспішності.
  5.3.8. Сутність уроку як основної форми процесу навчання і виховання.
  5.3.9. Основні теорії методів навчання, їх класифікація.
  5.3.10. Основи формування системності знань школярів; норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів.
  5.3.11. Основи планування навчально-виховного процесу.
  5.3.12. Основні вимоги до мети, змісту, методики організації аналізу навчально-виховного процесу; форми і методи зворотного зв'язку в нав- чально-виховному процесі.
  5.3.13. Вимоги до ведення шкільної документації.
  5.3.14. Загально-дидактичну і психологічну сутність перспективного педагогічного і новаторського досвіду.
  5.3.15. Організацію індивідуальних і колективних форм методичної роботи з педагогічними кадрами з питань дидактики і педагогічної психології.
  5.4. Методи психологічного керівництва громадським вихованням школярів:
  5.4.1. Психолого-педагогічну сутність і закономірності процесу виховання, особливості системного підходу до організації виховної роботи у школі.
  5.4.2. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання школярів.
  5.4.3. Педагогічні основи учнівського самоврядування.
  5.4.4. Зміст, форми і методи роботи всіх типів організацій школярів.
  5.4.5. Методику організації роботи учнівських виробничих об'єднань, наукових організацій.
  5.4.6. Зміст, форми і методи організації роботи школи як центру виховної діяльності у мікрорайоні.
  5.4.7. Технології управління виховною роботою в школі.
  5.4.8. Методику підготовки, проведення й аналізу виховних заходів.
  5.4.9. Методику соціально-педагогічних досліджень виховного процесу.
  5.4.10. Методику роботи з класними керівниками.
  5.4.11. Критерії оцінки виховної роботи вчителя-предметника, класного керівника.
  5.5. Адміністративні і фінансово-господарські функції:
  5.5.1. Закон України «Про освіту», нормативні документи про освіту.
  5.5.2. Кодекс законів про працю України.
  5.5.3. Нормативні документи з безпеки життєдіяльності.
  5.5.4. Нормативно-інструктивні матеріали адміністративно-господарської і фінансової діяльності керівника.
  5.5.5. Принципи державного управління.
  5.5.6. Концепції соціального управління.
  5.5.7. Співвідношення форм громадського і державного управління школою. Основи гуманізації і демократизації управління освітою.
  5.5.8. Зміст предмета науки управління. Організаційні структури управління в сучасних умовах. Основні концепції і тенденції управління у передових країнах світу.
  5.5.9. Роль інформації в управлінні, її види, методи опрацювання і використання.
  5.5.10. Основи планування, його принципи, форми і методи.
  5.5.11. Основи контролю і коригування в системі управління.
  5.5.12. Сутність змісту і методів керівництва. Використання технічних засобів, автоматизованих систем у керівництві.
  5.5.13. Економічні основи управління.
  5.5.14. Вимоги до особи керівника. Систему підготовки і перепідготовки управлінських кадрів. Принципи добору, розстановки, виховання і навчання кадрів.
  5.5.15. Основи організації праці керівника. Наукову організацію праці керівника.
  5.5.16. Основні функції і аспекти управління школою. Специфіку управління системи школи, взаємодію керуючих і керованих систем.
  5.5.17. Сутність, види управлінських рішень шкільної адміністрації, вимоги до їх розробки.
  5.5.18. Зміст і технологію атестації педагогічних кадрів. Критерії і технології оцінювання діяльності вчителя, вихователя групи продовженого дня.
  5.5.19. Основні напрямки діяльності ради школи.
  5.5.20. Зміст і форми керівництва методичною роботою у школі. Засади морального і матеріального стимулювання колективу.
  5.5.21. Сутність і технологію педагогічного аналізу в діяльності директора школи.
  5.5.22. Основні вимоги до організації контролю в школі.
  5.5.23. Вимоги електро- та пожежної безпеки, санітарно-гігієнічного режиму в школі.
  5.5.24. Основи діловодства в управлінській діяльності.
  5.5.25. Критерії оцінки діяльності школи. Зміст і організацію роботи по забезпеченню середнього всеобучу.
  5.5.26. Основні напрямки роботи директора школи зі зміцнення матеріальної бази.
  5.5.27. Зміст програм, підручників, посібників. Основну і додаткову літературу, першоджерела з предмета. Найновіші дослідження теоретичних основ, досягнень у науках, пов'язаних з викладанням предмета.
  5.5.28. Сучасні методики навчання свого предмета. Форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, узагальнення педагогічного досвіду.
VI. Кваліфікаційні вимоги
  Керівник школи повинен володіти такими уміннями:
  а) діагностично-прогностичними,
  б) організаційно-регулювальними,
  в) контрольно-коригуючими.
  6.1 Управління навчальним процесом:
А. Діагностично-прогностичні вміння
  6.1.1. Здійснювати аналіз навчально-виховного процесу відповідно до вимог нормативних документів.
  6.1.2. Встановлювати рівні педагогічної майстерності вчителів, здійснювати диференційований підхід до оцінювання роботи кадрів у процесі контролю за навчальною діяльністю.
  6.1.3. Визначити резерви удосконалення навчально-виховного процесу, здійснювати короткочасне і довготривале прогнозування результатів навчання.
  6.1.4. Прогнозувати і забезпечувати підготовку авторів передового педагогічного досвіду, творчих учителів і вихователів.
  6.1.5. Забезпечувати поурочне, поточне і перспективне планування навчально-виховного процесу у школі.
Б. Організаційно-регулювальні вміння
  6.1.6. Надавати допомогу вчителям у плануванні й організації уроку, в оптимізації процесу навчання.
  6.1.7. Організовувати вивчення досвіду роботи кращих вчителів з питань навчання і впроваджувати його у педагогічну практику.
  6.1.8. Організовувати роботу з впровадження у практику навчання досягнень дидактики і психології.
  6.1.9. Застосовувати форми внутрішкільного керівництва педагогічним колективом з питань навчання.
В. Контрольно-коригуючі вміння
  6.1.10. Організовувати систему збору інформації про стан і результати процесу навчання.
  6.1.11. Контролювати якість знань, умінь і навичок учнів.
  6.1.12. Аналізувати ефективність різних форм, методів навчання з позицій педагогічної науки і передового досвіду.
  6.1.13. За матеріалами контролю визначити труднощі у роботі вчителів і вносити корективи у зміст роботи з підвищення їх кваліфікації.
  6.1.14. Аналізувати, оцінювати одержану інформацію для вдосконалення процесу навчання учнів.
  6.1.15. Визначити перспективи роботи школи.
  6.2. Педагогічне керівництво громадським вихованням:
А. Діагностично-прогностичні вміння
  6.2.1. Здійснювати аналіз нормативних документів, педагогічної літератури і визначити конкретну мету і завдання виховної роботи школи, програму, напрямки і шляхи їх реалізації.
  6.2.2. Вести соціально-педагогічні дослідження з проблем виховання,
  6.2.3. Вивчати рівень загальної вихованості школярів і їх окремих якостей.
  6.2.4. Аналізувати інформацію про стан виховного процесу і роботи діагностико-прогностичні висновки. Прогнозувати можливі тенденції і напрямки розвитку учнівського і педагогічного колективів.
Б. Організаційно-регулювальні вміння
  6.2.5. Регулювати виховну роботу і надавати допомогу працівникам школи, учнівським організаціям, органам самоуправління.
  6.2.6. Направляти й організовувати виховну роботу в мікрорайоні школи, суспільно-корисну працю і літній відпочинок школярів.
  6.2.7. Організовувати роботу класних керівників, спрямовувати діяльність методичного об'єднання класних керівників і вихователів груп продовженого дня. Вивчати, узагальнювати передовий досвід з питань виховання і організовувати впровадження його у практику роботи педколективу.
  6.2.8. Координувати плани виховної роботи школи з виховними закладами мікрорайону.
  6.2.9. Готувати накази з проблем виховної роботи.
В. Контрольно-коригуючі вміння
  6.2.10. Аналізувати уроки, виховні заходи з точки зору реалізації принципів навчання і виховання, виділяючи нерозв'язані проблеми виховної роботи.
  6.2.11. Створювати в школі стійку і постійно діючу систему збору інформації про стан виховного процесу.
  6.2.12. Здійснювати поточний, періодичний і підсумковий аналіз основних тенденцій в організації виховної роботи і вносити необхідні корективи.
  6.2.13. Готувати підсумкові документи за результатами вивчення стану виховної роботи.
  6.3. Адміністративні і фінансово-господарські функції:
А. Діагностично-прогностичні вміння
  6.3.1. Застосовувати педагогічні методи дослідження в процесі керівництва школою.
  6.3.2. Застосовувати методи математичної статистики при обробці зібраної інформації.
  6.3.3. Визначати перспективні педагогічні проблеми розвитку школи.
  6.3.4. Визначати поточні педагогічні завдання для адміністрації, педагогічного колективу, учнів.
  6.3.5. Визначати перспективні напрямки роботи ради школи.
  6.3.6. Готувати план роботи школи:
  а) перспективний;
  б) річний;
  в) тижневий;
  г) розклад уроків, позакласних заходів, факультативів та занять за інтересами тощо.
Б. Організаційно - регулювальні вміння
  6.3.7. Здійснювати раціональний підбір і розстановку педагогічних кадрів з урахуванням їх індивідуальних особливостей.
  6.3.8. Розподіляти обов'язки й організовувати чітку взаємодію зі своїми заступниками і активом. Координувати роботу всіх ланок школи.
  6.3.9. Організовувати цілеспрямоване підвищення кваліфікації, науково-теоретичного і методичного рівня вчителів у школі і за її межами.
  6.3.10. Створювати умови для творчого зростання вчителів, впровадження нових психолого-гіедагогічних ідей, проведення експериментальних робіт.
  6.3.11. Створювати сприятливий психологічний клімат у колективі.
  6.3.12. Забезпечувати проведення атестації вчителів.
  6.3.13. Організовувати проходження і використання документів, які надходять до школи.Координувати свою діяльність з державними органами і громадськими орг анізаціями.
  6.3.14. Забезпечувати ефективну роботу ради школи.
  6.3.15. Готувати і проводити наради при директорові, педради, готувати проекти рішень педради, накази по школі.
  6.3.16. Впроваджувати елементи НОП у практику роботи адміністрації, вчителів, учнів,
  6.3.17. Зміцнювати навчально-матеріальну базу школи, організовувати використання кошторису, поповнення фонду всеобучу і раціонально його використовувати.
  6.3.18. Забезпечувати виконання наказів, розпоряджень, інструктивних матеріалів органів державного нагляду, а також своєчасне виконання заходів колективного договору, угоди з охорони праці, пропозицій профспілкового комітету.
  6.3.19. Організовувати проведення вступного інструктажу, роботу по розробленню інструкцій з охорони праці та навчання учнів, працівників школи з питань безпеки життєдіяльності. Видавати накази і розпорядження з питань створення здорових і безпечних умов праці та навчання і проведення навчально-виховного процесу.
  6.3.20. Організовувати розслідування нещасних випадків у навчальному закладі.
  6.3.21. Забезпечувати організацію протипожежних заходів у школі.
  6.3.22. Організовувати дотримання санітарно-гігієнічного режиму, про-ведення обов'язкових періодичних медичних оглядів учнів, педагогів та працівників школи.
В. Контрольно - коригуючі вміння
  6.3.23. Раз на п'ять років проходити навчання на курсах підвищення кваліфікації директорів і раз на три роки з питань безпеки життєдіяльності з наступною атестацією.
  6.3.24. Організовувати збір підсумкової інформації про роботу колективу, складати і оформляти її. Здійснювати системний педагогічний аналіз підсумкової інформації про роботу школи і її підрозділів.
  6.3.25. Розробляти нові управлінські рішення на основі аналізу підсумкової інформації.
  6.3.26. Контролювати своєчасність і ефективність виконання прийнятих рішень.
  6.3.27. Компетентно контролювати дотримання законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових обов'язків працівників школи.
  6.4. Учительська функція:
  6.4.1. Організовувати навчальний процес за новітніми психолого- педагогічними вимогами, використовувати дидактичні засоби навчання для досягнення поставленої мети.
  6.4.2. Організовувати позакласну роботу для підвищення інтересу до предмета і розвитку нахилів, здібностей і світогляду учнів.
  6.4.3. Організовувати передачу свого педагогічного досвіду іншим вчителям.
  6.4.4. Складати і виконувати програму самоосвіти зі свого предмета.
VII. Взаємовідносини (зв'язки за посадою
)   7.1. Директор школи працює у режимі ненормованого робочого дня за графіком, встановленим у відповідності до 40-годинного робочого тижня.
  7.2. Директор взаємодіє:
  — З органами громадського самоврядування навчального закладу.
  — З опікунською радою школи.
  — З педагогічною радою школи.
  — З органами місцевого самоврядування (узгодження річних календарних графіків).
  7.3. Директор школи самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчальну чверть.
  7.4. Директор школи надає у встановлені терміни та у визначеній формі звітність засновнику та іншим уповноваженим державним і місцевим органам.
  7.5. Директор школи одержує від засновника, державних і місцевих органів інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами, організовує їх виконання.
  7.6. Директор навчального закладу систематично обмінюється інформацією зі своїми заступниками та іншими працівниками школи, видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма учасниками навчально-виховного процесу.
  7.7. Директор погоджує з радою школи кошторис, напрями використання бюджетних і позабюджетних коштів навчально-виховного закладу, умови оренди приміщень, споруд і обладнання, створення малих підприємств та кооперативів школи, а також розподіл коштів фонду загального обов'язкового навчання відповідно до Статуту середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу.
  7.8. Директор школи відповідно до чинного законодавства укладає угоди і договори про співробітництво, встановлює прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, фондами, товариствами, окремими громадянами на території України і за її межами; за наявності належної матеріально-технічної, соціально-культурної бази і власних фінансових коштів налагоджує прямі міжнародні зв'язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, проведення спільних заходів, членство у міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства.
  7.9. Директор школи несе відповідальність і звітує про свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією) колективу, місцевими органами державної виконавчої влади.
  7.10. Директор очолює педагогічну раду, представляє колектив школи і вносить пропозиції від його імені управлінню освіти, місцевим органам державної влади, раді навчально-виховного закладу.

  Посадову інструкцію отримав(ла)
і з її змістом ознайомлений(а) ______________________________________________________________
(підпис)     (прізвище, ініціали)

Закачати посадову інструкцію директора ЗОШ

Повернутись на початок сторінки